کاروعمل

 • ضربی کاروعمل گل افشان ابوعطا آلبوم خموشانه محمدرضا لطفی نیما فریدونی تار
  ضربی کاروعمل گل افشان ابوعطا آلبوم خموشانه محمدرضا لطفی نیما فریدونی تار
 • ضربی کاروعمل گل افشان ابوعطا آلبوم خموشانه محمدرضا لطفی نیما فریدونی سه تار Mov
  ضربی کاروعمل گل افشان ابوعطا آلبوم خموشانه محمدرضا لطفی نیما فریدونی سه تار Mov
 • ضربی کاروعمل گل افشان ابوعطا آلبوم خموشانه محمدرضا لطفی Mp4
  ضربی کاروعمل گل افشان ابوعطا آلبوم خموشانه محمدرضا لطفی Mp4
 • درآمد آلبوم قافله سالار محمدرضالطفی دستگاه نوا آموزش تارنیما فریدونی مرداد ۹۵ Mov
  درآمد آلبوم قافله سالار محمدرضالطفی دستگاه نوا آموزش تارنیما فریدونی مرداد ۹۵ Mov
 • سیخی آواز ابوعطا ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار Mp4
  سیخی آواز ابوعطا ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار Mp4
 • ابوعطا اهورا حسینی
  ابوعطا اهورا حسینی
 • ۱ کوک دو دو سل سل دو دو نیما فریدونی تار
  ۱ کوک دو دو سل سل دو دو نیما فریدونی تار
 • آموزش سه تار درس بیست و هشتم قطعه ضربی از استاد یوسف فروتن
  آموزش سه تار درس بیست و هشتم قطعه ضربی از استاد یوسف فروتن
 • رنگ چهارگاه دو علی اکبر شهنازی نیما فریدونی تار
  رنگ چهارگاه دو علی اکبر شهنازی نیما فریدونی تار
 • زندگینامه سهراب سپهری نویسنده کامیار عابدی فصل سوم و چهارم راوی استاد بهروز رضوی
  زندگینامه سهراب سپهری نویسنده کامیار عابدی فصل سوم و چهارم راوی استاد بهروز رضوی
 • ای عاشقان محمدرضا لطفی ابوعطا رکرن نیما فریدونی تار
  ای عاشقان محمدرضا لطفی ابوعطا رکرن نیما فریدونی تار
 • گذر عمر چهارمضراب ابوعطا هوشنگ ظریف نیما فریدونی تار
  گذر عمر چهارمضراب ابوعطا هوشنگ ظریف نیما فریدونی تار
 • ای یوسف خوشنام ما میرزا حبیب سماع حضور نیما فریدونی تار
  ای یوسف خوشنام ما میرزا حبیب سماع حضور نیما فریدونی تار
 • بداهه نوازی ابوعطا می کرن نوازنده ناشناس نیما فریدونی سه تار
  بداهه نوازی ابوعطا می کرن نوازنده ناشناس نیما فریدونی سه تار
 • چهارمضراب اصفهان فا ای عاشقان محمدرضا لطفی نیما فریدونی سه تار Mp4
  چهارمضراب اصفهان فا ای عاشقان محمدرضا لطفی نیما فریدونی سه تار Mp4
 • سرانجام عطا جنگوک دشتی لا نیما فریدونی تار
  سرانجام عطا جنگوک دشتی لا نیما فریدونی تار
 • حزین ماهور ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی سه تار
  حزین ماهور ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی سه تار
 • زندگینامه سهراب سپهری نویسنده کامیار عابدی فصل پنجم و ششم راوی استاد بهروز رضوی
  زندگینامه سهراب سپهری نویسنده کامیار عابدی فصل پنجم و ششم راوی استاد بهروز رضوی
 • دوضربی دشتی سل فرهنگ شریف نیما فریدونی تار
  دوضربی دشتی سل فرهنگ شریف نیما فریدونی تار
2019 - Copyright © abdwap